Michał Bzinkowski

dr hab. Michał Bzinkowski, prof. UJ

Przebieg pracy naukowej oraz staże naukowe w kraju i za granicą:

2020: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni

2018: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo

2003: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, doktor nauk humanistycznych ze specjalnością literaturoznawstwo

1999: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filologii Klasycznej, magister filologii klasycznej

Funkcje i członkostwo w organizacjach oraz towarzystwach naukowych:

 • Komisja Bizantynologiczna, Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Komisja Filologii Klasycznej, Polska Akademia Umiejętności; Wydział I Filologiczny; 
 • Polskie Stowarzyszenie Studiów Nowogreckich, (członek European Society of Modern Greek Studies/ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών)
 • Redaktor naczelny czasopisma naukowego Classica Cracoviensia (40 pkt. lista MEiN)

Staże naukowe:

 • Warburg Institute, Institute of Classical Studies, Londyn (Wielka Brytania), 2022 (Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, kwerenda naukowa).
 • Freie Universität Berlin, Institut für Griechische und Lateinische Philologie (Niemcy), 2019 (kwerenda naukowa)
 • Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Skopje (Macedonia Północna), 2019, Erasmus +
 • Università degli Studi di Padova, Padwa (Włochy), 2018 (kwerenda naukowa).
 • Università degli Studi di Padova, Padwa (Włochy), 2016 (kwerenda naukowa).
 • Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Wiedeń (Austria), 2013 (kwerenda naukowa).
 • Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Skopje (Macedonia Północna), 2012 (kwerenda naukowa i wygłoszenie referatu).
 • Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy, Skopje (Macedonia Północna), 2010 (kwerenda naukowa i wygłoszenie referatu).
 • The Warburg Institute, Institute of Classical Studies, Londyn (Wielka Brytania), 2006 (Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, kwerenda naukowa).
 • Warburg Institute, Institute of Classical Studies, Londyn (Wielka Brytania), 2004 (Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, kwerenda naukowa).
 • National and Kapodistrian University of Athens, Ateny (Grecja), 2002 (Stypendium Rządu Greckiego, staż naukowy, kwerenda naukowa).
 • University of Patras, Patra (Grecja), 1998 (Stypendium Rządu Greckiego, letnia szkoła języka nowogreckiego).

Wybrane publikacje:

Monografie / Monografie – edycje tekstów źródłowych:

 1. Jorgos Seferis, Róża losu. Eseje wybrane. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Michał Bzinkowski, Wydawnictwo Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk, 2020.
 2. Jorgos Seferis, Król Asine i inne wiersze. Wiersze przełożył i komentarzem opatrzył Michał Bzinkowski, Wrocław-Wojnowice 2020.
 3. Jorgos Seferis, Dni 1941-1956, przekład i komentarz Michał Bzinkowski, Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2019.
 4. Masks of Charos in Modern Greek Demotic Songs – Sources, Representations and Context, Jagiellonian University Press, Kraków 2017.

Artykuły:

 1. Janis Ritsos – Liryka codzienności, Fraza 1-4 (115-118)/2022, 8-22.
 2. Ο ποιητικός διάλογος του Κυριάκου Χαραλαμπίδη με τον Γιώργο Σεφέρη, Στο: Α.Κ. Πετρίδης & Δ. Δημητρίου (επιμ.), Γλώσσης Ίμερος: Η ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Αθήνα: Εκδόσεις Ηρόδοτος 2022, 435-461.
 3. Στιγμιότυπα από τα Βαλκάνια στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, [in:] Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019), Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών (Κομοτηνή, 22-24 Νοεμβρίου 2019),Τόμος Α΄, Κομοτηνή 2022, 452-461.
 4. The Byzantine Gibraltar – Impressions of Monemvasia in Kostas Ouranis’ Travelogue. Classica Cracoviensia, vol. 23/2020, pp. 161–174.
 5. Tożsamość Greka, [w:] Dzieje Bizancjum. Zaginione Cesarstwo, „Polityka. Pomocnik Historyczny”, 1/2019, 125-127.
 6. Twarze Salonik. Rzecz o mieście z wyobrażeń i wspomnień, Przegląd Polityczny 151/152 2018, 126-134.
 7. W drodze ku absolutnej wolności. Szkic do charakterystyki głównego bohatera „Odysei” Nikosa Kazantzakisa, Meander, Vol. 73 (2018), 121-146 .
 8. Akritas – Nikos Kazantzakis’ Little-Known Unrealized Epic Project, Classica Cracoviensia XX (2017), 45-54.
 9. Memories, Identity and History – Some Reflections on the Sea in Modern Greek Poetry, Studia Classica Anniversaria, Skopje 2017, 59-71. [współautor: R. Winiarska]
 10. Nikos Kazantzakis – alchemia serca i umysłu, Przegląd Polityczny 144/2017, 54-59.
 11. Images of Sculptures in Poetry of Giorgis Manousakis, Classica Cracoviensia 19 (2016), 5-14. [współautor: R. Winiarska]
 12. Notes on Eschatological Patterns in a 12th century Anonymous Satirical Dialogue the „Timarion”, EOS 102/1, 2015, 129-148.
 13. The Case of the Angels. The Relevance of the Research by Classical Scholar John Cuthbert Lawson (1874-1919) on Modern Greek Culture, Classica Cracoviensia 18 (2015), 51-78.
 14. Penelopa w poezji nowogreckiej XX wieku, Symbolae Philologorum Posnaniensium, Vol. 25, Nr 2, 2015, 119-136.
 15. Cypr w oczach wielkich pisarzy nowogreckich, [w:] Cypr: dzieje, literatura, kultura. Tom II. Pod redakcją Małgorzaty Borowskiej, Przemysława Kordosa i Dariusza Maliszewskiego, Warszawa, 2014, 213-228.
 16. Pamięć, gdziekolwiek jej dotkniesz, boli. Jorgos Seferis w pięćdziesięciolecie otrzymania Nagrody Nobla, Przegląd Polityczny 120/2013, 108-113.
 1. Bird Imagery in Eschatological Landscape of Modern Greek Funeral Laments, EOS 99/2, 2012, 141-161.
 2. Co znaczą te Itaki? Na marginesie polskich przekładów Itaki Konstandinosa Kawafisa, Przekładaniec 26, 2012, 179-193.
 3. Names of the Abode of the Dead in Modern Greek Folk Songs, Živa Antika 61 (1-2), 2011, 101-115.
 4. The Light of the Cypriot Sun in the Poetry of George Seferis, EOS 98/2, 2011, 223-233.
 5. Στο περιβόλι του Χάρου – εσχατολογική ταυτότητα στα δημοτικά τραγούδια, [w:] Πρακτικά του Τέταρτου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)», 9-12.09.2010 Γρανάδα, Τόμος Β΄, 2011, 441-454. 
 6. Czas w poematach Homerowych, Nowy Filomata 1/2010, 3-26.
 7. Odysseus among the asphodels. Necromancy and Conversation with the Dead in the poetry of George Seferis, Živa Antika 60 (1-2), 2010, 29-45.
 8. Charos psychopompos? Tracing the continuity of the idea of a Ferryman of the Dead in Greek culture, Classica Cracoviensia XIII (2009), 17-33.
 9. Na Asfodelowych Błoniach (wyobrażenia eschatologiczne w archaicznej literaturze greckiej), [w:] Symbolika łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach, pod red. Joanny Jurewicz i Małgorzaty Kapełuś, Wyd. Agade, Warszawa 2009, 9-20.
 10. Opis świata w „Iliadzie” i „Odysei”. W poszukiwaniu genezy Homerowej kosmologii, Nowy Filomata 2/2008, 83-100.
 11. O poszukiwaniu i odnajdywaniu pustki. Wokół antycznych peregrynacji Jorgosa Seferisa, Przekładaniec  1-2/ nr 18-19, 2007, 168-189.
 12. Ajschylos w twórczości Jorgosa Seferisa, Collectanea Classica Thorunensia XV. Studia Graeco-Latina V Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 2007, 35-45.
 13. Uwagi na temat dialektów języka nowogreckiego, Biuletyn Glottodydaktyczny nr 11, 2004, 115-121.
 14. Eleutheria e thanatos! The Idea of Freedom in Modern Greek Poetry during the War of Independance in 19th century. Dionysios Solomos’ Hymn to Liberty, Terminus VI, 2004, 123-133.
 15. Oulios aster – Motyw Syriusza u Homera, Nowy Filomata 2/2004, 97 – 103.
 16. Jedno homeryckie porównanie – technika budowania opisów w Iliadzie i Odysei Homera, Nowy Filomata 2/2001,81 – 89.
 17. Wokół problematyki definiowania Boga. Prawosławne wyznania wiary św. Grzegorza Palamasa i patriarchy Gennadiosa Scholariosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCXLVI. Studia Religiologica 2000, Zeszyt 33, 235-246. (Współautor: Elżbieta Przybył)
 18. Konstelacje i gromady gwiazd w Iliadzie i Odysei – próba rekonstrukcji wyobrażeń i wiedzy astronomicznej Homera, Nowy Filomata 2000/1, 9 – 27.

Konferencje i odczyty:

 • «Ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Παναΐτ Ιστράτι και η Επανάσταση του 1821 – ένα ξεχασμένο, απραγματοποίητο κινηματογραφικό σενάριο», Conference: Διεθνές συνέδριο «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Ρουμανικές Χώρες» Βουκουρέστι, 22-23 Οκτωβρίου 2021 [online].
 • Miasto, którego nie ma – obrazy Konstantynopola w literaturze, [w cyklu wykładów: Spojrzenie z innej strony – 10 (nie)oczywistych miast, Uniwersytet Otwarty UW], 23.06.2021.
 • Greckie powstanie 1821 w scenariuszu filmowym Nikosa Kazantzakisa „Czerwona chusta” (Το Κόκκινο Μαντίλι, 1928), [sesja online] Spotkanie Jubileuszowe: 200 lat od powstania greckiego, Uniwersytet Warszawski 25 marca 2021.
 • Στιγμιότυπα από τα Βαλκάνια στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, Conference: 4ο Συνέδριο των νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών. Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019), 22-24.11.2019 Komotini, Greece.
 • Diachronic aspect of Greek culture – searching for continuity and lost identity, [Conference:] International Week. Challenges of teaching in humanities and social sciences. 11-15.02.2019 Faculty of Philosophy, University in Skopje.
 • Pomarańcze dla Charona i twarde, soczyste wiśnie – wokół polskich przekładów Nikosa Kazantzakisa;[Conference:] 1018 – 2018: A millennium of Polish-Greek diplomatic contacts. 1000 years of Greeks in Poland, Wrocław 7-9.11.2018.
 • Archangel Michael as The Ancient Hermes Psychopompos Escorting the Souls, in Byzantine and Modern Greek Demotic Tradition. Conference: Studia Classica Aniversaria. 70 years of the Institute of Classical Studies, Skopje, Macedonia 22-23.11.2016.
 • Personifikacja śmierci – postać Charosa w nowogreckiej tradycji ludowej, Polska Akademia Umiejętności (PAU), Kraków 17.05.2016.
 • Χορεύοντας ή παίζοντας με το Θάνατο; Ιδιορρυθμίες των ακριτικών τραγουδιών για την πάλη με το Χάρο. Conference: Modern Greek Queries. International Conference on Modern Greek Language, Literature, History and Civilization at Adam Mickiewicz University in Poznań, 16.04-18.04.2015.
 • Η δυτικοευρωπαϊκή μάσκα του Χάρου στα δημοτικά τραγούδια, Kongres: 5th European Congress of Modern Greek Studies / Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών / Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature / Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξειςστον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Thessaloniki/Θεσσαλονίκη 2 – 5.10.2014.
 • Odyseja Nikosa Kazantzakisa – interpretacja. Polska Akademia Umiejętności (PAU), Komisja Filologii Klasycznej, Kraków 29.04.2014.
 • Maski bohatera w „Odysei” Nikosa Kazantzakisa, Konferencja: Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyjskiej, CV Zjazd Walny Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Gdańsk, 26 – 28 września 2013.
 • Postać Penelopy w poezji nowogreckiej XX w. Konferencja: „Antyk. Tradycja i recepcja.” Uniwersytet Śląski w Katowicach, 22.02.2013.
 • Igraszki bogów na wyspie Afrodyty – echa tragedii Eurypidesa w cypryjskich wierszach Jorgosa Seferisa,Konferencja: „Cypr: historia, literatura, kultura”, Uniwersytet Warszawski 7-8.12.2012.
 • Beware of Mice in Hades! Ancient Greek Eschatological Beliefs in a Satirical 12th Century Anonymous Dialogue „Timarion”. Konferencja: „Μίμησις in Byzantine Art: Classical, Realistic or Imitative? The second Cracow Symposium on Byzantine Art and Archaeology”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 5-7.09.2012.
 • Birds in the Underworld – eschatology of Modern Greek folk songs, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia, kwiecień 2012.
 • From the Ferryman of the Dead to the Angel of Death. Metamorphoses of Charon in Greek Culture, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia, listopad 2010.
 • Στο περιβόλι του Χάρου – εσχατολογική ταυτότητα στα δημοτικά τραγούδια, Kongres: Τέταρτο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)» [Identities in the Greek World (from 1204 to the present day)], Universidad de Granada, Hiszpania 9-12 wrzesień 2010.
 • Wrestling with Death on the Marble Threshing Floor. Ancient Greek Eschatology in Modern Greek Folk Songs,Konferencja: „Literary Crossroads. International Conference on Classical and Byzantine Literature”, Masaryk University, Brno, Czechy, 19-22 wrzesień 2010.
 • Opis świata w „Iliadzie” i „Odysei”. W poszukiwaniu genezy Homerowej Kosmologii – Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego, czerwiec 2005.
 • Ajschylos w twórczości Jorgosa Seferisa, Konferencja: „Dramat antyczny i jego recepcja” UMK Toruń, 22-23.10.2004.
 • Motyw towarzyszy Odysa w poezji Jorgosa Seferisa – Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Filologicznego, marzec 2004.
 • Eleuthería e thánatos! The Idea of Freedom in Modern Greek Poetry During the War of Independence in 19th century. Dionysios Solomos’ „Hymn to Liberty”. Konferencja: „To Be Free. Freedom and Its Limits in the Ancient World”, Kraków 21–23.09.2003

Przekłady:

 • Janis Ristos, Nauzykaa; Groby naszych przodków; Wybór Marpessy; Kore; Sens prostoty; Miniatura, Fraza 1-4 (115-118) 2022, 4-7.
 • Titos Patrikios, Reżyser; Śmierć i kobieta; Grek z muzeum; Pieśń syren, Fraza 1-4 (115-118) 2022, 28-29.
 • Jorgis Manousakis, Dziennik podróży po Sfakia, Fraza 1-4 (115-118) 2022, 48-51 (z Ritą Winiarską)
 • Andonis Jeoriju, Krzyż, [w:] Fonos, zbrodnia po grecku : antologia opowiadań kryminalnych, Wrocław 2022.
 • Tasos Liwaditis, Liryki: Nocna woń; Korespondencja; Jesienny zmierzch; Pewien malarz, który umarł na Patmos; Zniknięcia; Poeci; Malarstwo; Rozmyślania; Proste wersy, Almanach Prowincjonalny 33/2021, 58-61.  
 • Titos Patrikios, Kalkulacja, Kamień, Historia Edypa, Tysiąclecia, Tymczasowy pobyt, Alegoria, Mój język, Odra 9/2021, 66-68.
 • Konstandinos Kawafis, Koral z perspektywy mitologicznej; Greckie ślady u Szekspira; Stronica z historii Troi, Odra 9/2021, 69-73.
 • Nikos Kazantzakis, Japonia. Sakura i kokoro, [w:] Czas Literatury 3 (7) / 2019, 17-18.
 • Nikos Kazantzakis, wybór prozy: Szanghaj, przeklęte miasto; Gejsze; Fudżi [w:] Czas Literatury 3 (7) / 2019, 19-22. [z Ritą Winiarską].
 • Jorgos Markopoulos, Jakikolwiek wyślij mi znak; Mówi rozbójnik; Sylwia Plath, Czas Literatury 1/2018, 60-61.
 • Jenny Mastoraki, Opowieści o głębi (fragmenty), Czas Literatury 1/2018, 61-62.
 • Jorgis Manousakis, Wędrówka przez wąwóz Samaria, [w:] Czas Literatury 2 (6), 2019, 51-53. [z Ritą Winiarską].
 • Jorgos Seferis, Dni (fragmenty), [w:] Zeszyty Literackie 140 (2017), 49-54.
 • Jorgos Seferis, Letnie przesilenie, [w:] Zeszyty Literackie 140 (2017), 63-69.
 • Jorgos Seferis, Delfy (fragment), [w:] Zeszyty Literackie 140 (2017), 70-73.
 • Patrick Leigh Fermor, Azja Mniejsza i liście oliwne, [w:] Zeszyty Literackie 142 (2018), 115-124.
 • Amanda Michalopoulou, Na zewnątrz życie jest kolorowe, [w:] Czas Literatury 3/2018, 36-39.
 • Nikos Kazantzakis, Podróżując. Anglia. British Museum (fragmenty), [w:] Czas Literatury 1/2018, 55-56. [z Ritą Winiarską].
 • Nikos Kazantzakis, Szkice podróżne (Mistra, Mykeny, Kair, Jerozolima, Cypr), Przegląd Polityczny 144 (2017), 42-53.
 • Nikos Kazantzakis, Nihilizm, Przegląd Polityczny 144 (2017), I-IV.
 • Nikos Kazantzakis, Dwa listy do Galatei Kazantzakis: W drodze do Wiednia, Serce Italii, Przegląd Polityczny 144 (2017), 60-61. [z Ritą Winiarską]. 
 • Nikos Kazantzakis, Podróżując. Na drogach Hiszpanii: Toledo (fragment), Kordoba (fragment), Bargas, Prawdziwe Toledo, Tauromachia (fragment), Przegląd Polityczny 144 (2017), 62-66. [z Ritą Winiarską].
 • Kostas Ouranis, Płynąc wśród brzegów dzikiego Mani (fragment), [w:] Czas Literatury 1/2018, 56. [z Ritą Winiarską].
 • Kostas Ouranis, Na jałowym i targanym wiatrem Mani (fragment), [w:] Czas Literatury 1/2018, 56-57. [z Ritą Winiarską].
 • Jorgis Manousakis, Wybrane wiersze: Nowy dzień, Morze, Prawo ciążenia, Cyprys, Pomarańcze, [w:] Odra, nr 1/2018, 55-56. [z Ritą Winiarską]
 • Jorgis Manousakis, wybór poezji i prozy: Pod parasolką, Pomarańcze, Ciernie, Rzeczy w domu, Odmowa wyjścia,[w:] Czas Literatury 1/2018, 62-63. [z Ritą Winiarską]
 • Titos Patrikios, Wybrane wiersze: Tymczasowy pobyt, Cykliczność, Trudność, Los małej oliwki, Poezja Dzisiaj 123/2017, 49-50.
 • Andreas Kalwos, Okeanos (1-20), Nowy Filomata 2/2018, 159-162.
 • Konstandinos Kawafis, Z wierszy odrzuconych (1886-1898): Pamięć, Śmierć Cesarza Tacyta, Edyp, Kroki Eumenid, Pogrzeb Sarpedona, Nowy Filomata 2/2018, 163-166.
 • Kiriakos Charalambidis, Kuros z Melos, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 137.
 • Kiriakos Charalambidis, Kurosi z Dipylonu I, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 137-138.
 • Kiriakos Charalambidis,  Nowy Filomata XX 1/2016, s. 138.
 • Kiriakos Charalambidis, Okeanos, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 138-139.
 • Kiriakos Charalambidis, Początek indykcji, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 139-140.
 • Kiriakos Charalambidis, Znamię bogini, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 140.
 • Kiriakos Charalambidis, Poetyckie rozpoznanie mitycznej Heleny, Nowy Filomata XX 1/2016, s. 141-148.
 • Kiriakos Charalambidis, Ślimaki, Odra 2 (641), 2016, s. 58-59; Fragile 3 (29), 2015, s. 51-52.
 • Kiriakos Charalambidis, Helena, Odra 2 (641), 2016, s. 59.
 • Kiriakos Charalambidis, Samoobraz, Odra 2 (641), 2016, s. 60.
 • Kiriakos Charalambidis, Lilaja, Odra 2 (641), 2016, s. 60.
 • Kiriakos Charalambidis, Polowanie na żółwie, Fragile 3 (29), 2015, s. 53.
 • Kiriakos Charalambidis, Konie z grobu kopułowego, Fragile 3 (29), 2015, s. 55.
 • Kiriakos Charalambidis, Cywilizacja grecko-rzymska, Nowy Filomata XIX 2/2015, s. 279-280.
 • Jorgos Seferis, Drozd, Bliza 1 (22), 2015, s. 190-196.
 • Jorgos Seferis, Słowo o lecie, Kultura Liberalna 34/2014.
 • Jorgos Seferis, Mityczna historia, Przegląd polityczny 120/2013, s. 114-125.
 • Jorgos Seferis, Uwagi na temat tradycji Grecji nowożytnej (mowa noblowska, 1963), Przegląd Polityczny 120/2013, s. I-VIII.
 • Jorgos Seferis, Eseje (fragmenty), Na sposób J. S., Sześć Haiku, Notatki na tydzień, Eurypides, Ateńczyk; Ajanapa I, Helena, [w:] Z Parnasu i Olimpu. Przegląd greckiej literatury współczesnej [red. Paweł Krupka], Warszawa 2004, s. 162 – 173.
 • Jorgos Seferis, Król Asine, Mykeny, Mithistórima (4, 9, 10, 12, 17, 20, 23, 24), [w:] Przekładaniec 18-19/2007, s. 142-167.
 • Jorgos Seferis, Butelka w morzu, Nowy Filomata 3/2005, s. 178.
 • Jorgos Seferis, Astyanaks, Nowy Filomata 3/2005, s. 202.
 • Jorgos Seferis, Andromeda, Nowy Filomata 3/2005, s. 216.
 • Konstandinos Kawafis, Świece, Nowy Filomata 1/2000, s. 28.
 • Konstandinos Kawafis, Itaka, Nowy Filomata 4/2007, s. 277; Przekładaniec 26/2012, s.195-197.
 • Konstandinos Kawafis, Druga Odyseja, Przekładaniec 26/2012, s. 199-201.
 • Janis Ritsos, Rozpacz Penelopy, Nowy Filomata 1/2005, s. 64.
 • Janis Ritsos, Nauzykaa, Nowy Filomata 1/2005, s. 38.
 • Janis Ritsos, Euryloch, Nowy Filomata 2/2006, s. 88.
 • Janis Ritsos, Starożytny teatr, Nowy Filomata 4/2007, s. 256.
 • Janis Ritsos, Nowa wyrocznia, Nowy Filomata 1/2010, s. 34.
 • Janis Ritsos, Schyłek Argo, Nowy Filomata 1/2010, s. 66.
 • Janis Ritsos, Pierwsza rozkosz, Nowy Filomata 2/2010, s. 118.
 • Janis Ritsos, Wybór Marpessy, Nowy Filomata 2/2010, s. 128.
 • Janis Ritsos, Groby naszych przodków, Nowy Filomata 1/2011, s. 38.
 • Janis Ritsos, Perspektywa, Nowy Filomata 1/2011, s. 60.
 • Janis Ritsos, Kore, Nowy Filomata 1/2011, s. 72.
 • Janis Ritsos, Szlachetność, Nowy Filomata 2/2011, s. 200.
 • Melissanthi, Do nocy, która nadchodzi, Nowy Filomata 1/2000, s. 38.
 • Melissanthi, Persefona, Nowy Filomata 1/2005, s. 22.
 • Takis Sinopoulos, Odys nad rzeką (fragment), Nowy Filomata 1/2004, s. 18.
 • Takis Sinopoulos Elpenor, Nowy Filomata 1/2012, s. 129-130.
 • Jannis Kondos, Nić Ariadny, Nowy Filomata 4/2006, s. 256.
 • Jenny Mastoraki, (Drewniany Koń…), Nowy Filomata 4/2006, s. 288.
 • Tasos Liwaditis, Wojna Trojańska, Nowy Filomata 2/2006, s. 130.
 • Titos Patrikios, Historia Edypa, Nowy Filomata 4/2007, s. 266.
 • Zoi Karelli, Endymion, Nowy Filomata 4/2007, s. 286.
 • Olga Wotsi, Erynie, Nowy Filomata 1/2009, s. 30.
 • Dimitris Daskalopoulos, Nastrój, Nowy Filomata 1/2009, s. 52.
 • Minas Dimakis, Priam, Nowy Filomata 2009/2, s. 102.
 • Jannis Ifantis, Los Odysa, Nowy Filomata 3/2009, s. 196.
 • Gennadios Scholarios, Krótkie przedstawienie wiary chrześcijańskiej, [w:] Przybył E., Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, Kraków 2006, s. 90 – 97.
 • Grzegorz Palamas, Wyznanie wiary, [w:] Przybył E., Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, Kraków 2006, s. 97 – 103.
 • Patriarcha Dositheos, Wyznanie wiary, [w:] Przybył E., Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne, Kraków 2006, s. 241 – 270.